2003 Ferrari 360 Daytona On Ebay

https://www.ebay.com/itm/2003-Ferrari-360-Daytona/183233769274?