2003 Ferrari 360 Daytona red stiches On Ebay

https://www.ebay.com/itm/2003-Ferrari-360-Daytona-red-stiches/274082678295?